Květoslav Štorek

Košík (0)
PRODUKTY
 Rekuperační jednotky Brink  Příslušenství Brink, ventilátory, difuzory  Rekuperační jednotky Systemair  Příslušenství Systemair, ventilátory, difuzory, žaluzie  Centrální vysavače Husky  Příslušenství Husky  Chytré doplňky Husky  Instalační materiál Husky  Vysavačové zásuvky Husky  Moderní domácnost  Decentrální větrací jednotky Zehnder  Komfortní větrací jednotky Zehnder  Příslušenství Zehnder  Shozy prádla Artox  Decentrální jednotky AirUnit  Rekuperační jednotky Multivac  Příslušenství Multivac  Ventilátory Multivac  Komponenty Vzt Multivac  Vzduchovody Multivac

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky platní pro nákup zboží v internetovém obchodu http://storekcz.eu (dále jen „internetový obchod“), který provozuje obchodní korporace ŠTOREK s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 29, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl IČ: 27514196, DIČ:CZ27514196, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23528 (dále také jen „prodávající“).
 • Internetový obchod http://storekcz.eu dále jen internetový obchod
 • Provozovna – Smetanovo náměstí 29, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl, mobil: +420 603 818 467
 • Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. Ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2. Vymezení pojmů

 • Prodávající – ŠTOREK s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 29, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
 • Kupující - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nakupuje výrobky nebo užívá služby ve smyslu ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách internetového obchoduKupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 • Předmět smlouvy – předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě (zboží). Informace o zboží dostupné na http://storekcz.eu jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Ceny jsou uváděny včetně DPH.

3. Informace o kupní smlouvě

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuježe se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího. Smlouvu lze uzavřít i v jiném srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva není přístupná třetím stranám. Kupující má možnost ji před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat či ji upravit. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu http://storekcz.eu.
 • V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový způsob možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

4. Objednávka

 • Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem na území ČR
 • Vyplněním a odesláním objednávky zákazník potvrzuje závaznost objednávky a souhlas s obchodními podmínkamiO přijetí objednávky budete informováni potvrzovacím e-mailem. Pokud potvrzující e-mail s rekapitulací objednávky nepřijde, prosím kontaktujte nás na eshop@storekcz.eu
 • Pokud Vámi objednané zboží není momentálně na skladě, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím elektronické pošty. V takovém případě máte možnost odstoupit od smlouvy do 24 hodin. Je však nutné uvést vaše jméno, emailový kontakt a zboží, ohledně kterého odstupujete od smlouvy
 • Pokud kupující požaduje stornování objednávky, pošle svůj požadavek na eshop@storekcz.eu. Informaci o stornování objednávky dostane potvrzovacím e-mailem.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 • Ze strany prodávajícího- prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části v těchto případech vůči kupujícímu podnikateli: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazně změnila cena u dodavatele zboží nebo náklady na doručení a zákazník změnu ceny neakceptuje. V těchto případech bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
 • Ze strany kupujícího - kupující může odstoupit od smlouvy pouze tehdy, pokud prodávající nesplní smluvené podmínky dodání a kupující spotřebitel také ze zákonných důvodů.

6. Odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku

 • Kupující spotřebitel má podle § 1832, odst. 1 občanského zákoníku  právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce do 14 dnů.
 • Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy naleznete na konci stránky. 
 • V případě rozhodnutí vrátit zakoupené zboží nás, prosím, informujte telefonicky (+ 420 603 747 832) nebo emailem (eshop@storekcz.eu). Prodávající se zavazuje, že po dohodě se zákazníkem a doručení takového zboží, vrácené zboží převezme. Zboží zákazník vrací osobně nebo poštou. Adresa pro odeslání je uvedena na konci podmínek. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího, zboží nesmí být zasláno na dobírku. Zboží musí být vráceno nepoškozené, kompletní, bez jakýchkoliv zřejmých známek použití a opotřebení. Předejde se tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu.
 • V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Kupující odešle vrácené zboží na adresu prodávajícího. Prodávající vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží, případně ponížené o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení.
 • Adresa pro zasílání vráceného zboží: Smetanovo náměstí 29, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

  Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno, jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.
  Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu provozovatele internetového obchodu.

7. Zpracování elektronické objednávky

 • V případě nejasností má prodávající právo kontaktovat kupujícího prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo e-mailem uvedeným v objednávce, protože údaje v ní budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění prodávajícím, má prodávající právo od smlouvy odstoupit

8Náklady za použítí komunikačních prostředků na dálku

 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. telefonní poplatky a náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, a to dle podmínek a sazeb svého operátora. 

9. Způsob platby

 • Dobírkou - platba při doručení zboží přepravní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce
 • Převodem na účet - při platbě převodem na účet bude zákazník informován písemně o stavu objednávky a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro převod částky na účet provozovatele internetového obchodu http://storekcz.eu. Po připsání částky na účet provozovatele bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu, která je uvedena v objednávce
 • Platba platební kartou.

Při objednávce nad 20.000 Kč bez DPH je nutná platba předem.

10. Dodací podmínky

 • U zboží, které je skladem, probíhá odeslání zásilky do 1 týdne ode dne potvrzení objednávky.
 • U zboží, které není skladem, dodání do 6 týdnů ode dne potvrzení objednávky.
 • U služeb se dodací podmínky stanovují individuálně po dohodě s dodavatelem.
 • Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedené místo. Dopravu na adresu zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, pokud nebyl již zaslán elektronicky kupujícímu (např. u platby převodem).
 • Rozvoz zboží zajišťujeme po celém území České republiky.
 • Náklady na rozvoz zboží rozlišujeme podle místa doručení.

11. Doprava zboží k zákazníkovi

 • Všechny zásilky odesíláme řádně zabalené v originálním obalu, nebo v obalu náhradním, dostatečně zamezujícím poškození zboží
 • Pro přepravu zásilek využíváme Českou poštu a DPD. V případě zasílání zboží přímo od dodavatele je pak doprava v gesci dodavatele. Cena dopravy zůstává dle našeho ceníku.
 • V případě montáže objednaného zboží stanovujeme individuální dopravu (cena je stanovena v rámci cenové nabídky dodávky materiálu a montáže objednaného zboží).

Cena dopravy pro ČR: 

 • Systém nabídne možnou dopravu dle váhy a velikosti objednaného zboží - vybírá z dopravců - DPD a Česká pošta.
 • Osobní převzetí je možné jen na na adrese provozovny Smetanovo náměstí 29, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl. Zboží si lze vyzvednout každý pracovní den od 8.00 hod do 17.00 hod. na adrese provozovny – Smetanovo náměstí 29, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl
 • Doprava v rámci zakázky - individuální nastavení
 • Při objednávce nad 10.000,- Kč bez DPH - DOPRAVA ZDARMA!

Vyhrazujeme si právo na změnu objednané dopravy, pokud nebude objednané zboží splňovat výše uvedené parametry.

 12. Ceny zboží

 • Ceny vůči kupujícímu spotřebiteli jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
 • Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 • Vždy platí cena uvedená v okamžiku uskutečnění objednávky.
 • Akční ceny jsou platné pro zboží, které je v okamžiku uskutečnění objednávky viditelně označeno jako "akce".

13. Prodej a platba za zboží

 • Prodávající je majitelem zboží a prodává jej kupujícímu.
 • Zboží je majetkem prodávajícího do doby, než je kupujícím v plné výši zaplacena kupní cena (u plateb převodem na účet se zaplacením považuje doba, kdy je prodávajícímu částka připsána na účet).

14. Ochrana osobních údajů

 • Internetový obchod http://storekcz.eu. se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Osobní údaje získané provozováním internetového obchodu, nebudou poskytnuta žádnému třetímu subjektu
 • Data mohou být využita pouze pro přímou komunikaci se zákazníkem
 • Kupující má právo kdykoli písemně požádat o vymazání údajů z naší databáze
 • Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

15. Reklamační řád

Zákazník je povinen před potvrzením převzetí objednaného zboží od vybraného dopravce zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nenese zjevné známky poškození způsobené přepravou.

V případě jakéhokoliv poškození zásilky je zákazník také povinen zkontrolovat, zda nedošlo přepravou k poškození objednaného zboží.

Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu zákazník potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronicky na eshop@storekcz.eu prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 kalendářních dnů od převzetí zboží a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě u dopravce.

Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí zákazník se zásilkou jakkoliv manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu bylo zboží doručeno.

V případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu, nese odpovědnost za poškození zboží dopravce.

16. Záruční doba

Záruční doba prodávaného zboží činí 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak) a začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady – v případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus nebo bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. Do vrácené částky se nezapočítává cena poštovného a balného.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním, neodborným zásahem nebo v důsledku živelních pohrom – v případě jakékoliv neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět zákazníkovi.

17. Reklamace zboží

Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby na dodaném zboží vady, má zákazník právo tyto vady reklamovat.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu podat reklamaci vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail: eshop@storekcz.eu. V písemně podané reklamaci by zákazník měl:

 • označit reklamované zboží,
 • označit vady nebo popsat jakým způsobem se projevují,
 • navrhnout způsob řešení reklamace (oprava zboží, výměna za nové zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy-vrácení finanční částky).

Pro urychlení vyřízení reklamace je vhodné k reklamovanému zboží přiložit:

 • dopis s popisem vad a návrh způsobu řešení reklamace,
 • doklad o koupi zboží (popř. záruční list) ,
 • kompletní originální balení vč. původního příslušenství.

Zákazník je povinen reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně nebo poštou (či jinou dopravní službou) na adresu provozovny prodávajícího.

Reklamované zboží je zákazník povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

Prodávající není povinen převzít reklamované zboží, které mu bylo zasláno na dobírku.

Pro reklamaci vyplňte prosím náš reklamační protokol (viz. níže). 

V případě, že je předmětem reklamace zboží, které má v záručním listě uveden kontakt na výhradní autorizovaný záruční servis, může zákazník reklamaci uplatnit přímo v místě servisního střediska. Tímto postupem lze vyřízení reklamace urychlit.

18. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. 11. 2023. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde.

Reklamační protokol ke stažení zde.

 

 

Fakturace, vyřizování objednávek:

Nikola Unzeitigová

tel.: +420 603 747 832

e-mail: eshop@storekcz.eu

Montážní a servisní technik, realizátor:

Ondřej Štorek
Hrádek 44
562 01 Ústí nad Orlicí

tel.: +420 603 818 467

e-mail: storek.ondrej@seznam.cz

 

Výdejna:

Smetanovo nám. 29

Litomyšl 570 01

Po - Pá:

9:00 - 17:00

 

IČO: 27514196

DIČ: CZ27514196

 

 

 

Akce O nás Dokumentace Obchodní podmínky Certifikace Reference Kontakt
© studio DAMI 2023 • e-shop: © regrafika